38. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości

38. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości
Kiedy : 2011-09-24 godz. 08:00 do 2011-09-25 godz. 18:00
Miejsce : Jelenia Góra - Plac Ratuszowy
Impreza biletowana : Nie

38. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości

Wydarzenie, które w Jeleniej Górze odbywa się od 1973 roku jest jednym z największych tego typu w Polsce, na którą ściągają kolekcjonerzy z całej Europy.
Swoje zbiory prezentują na Placu Ratuszowym i wzdłuż urokliwych uliczek Starego Miasta. Można tu kupić zabytkowy samochód, stare meble, broń, cacka ze szkła i porcelany, książki, bibeloty i tysiące innych rzeczy. Zwiedzający i potencjalni kupcy przez dwa dni będą to wszystko oglądać, targować się, słuchać ciekawych historii, kupować, uzupełniać bądź wymieniać swoje zbiory.

Warunki uczestnictwa
1.Termin i miejsce
Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości odbywać będzie się w dniach 24 - 25.09.2011 w godzinach od 8.00 - 18.00.

Teren imprezy obejmuje: Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze oraz ulicę Długą.

Organizator
Osiedlowy Dom Kultury

2.Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie udziału przyjmowane będzie na załączonym formularzu zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa, które zostają tym samym przyjęte przez Wystawcę i stanowią treść umowy między Wystawcą a Organizatorem.

Na terenie Placu Ratuszowego stoiska będą oznaczone za pomocą taśmy i opisane numerami.
Na stronie www.jeleniagora.pl, znajdziecie Państwo druk zgłoszenia udziału oraz mapę Placu Ratuszowego z wytyczonymi stanowiskami handlowymi i ich wykaz z podaniem powierzchni. Te stoiska można wcześniej rezerwować.
Stoiska można rezerwować telefonicznie, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, podając numer wybranego stanowiska. Po uzyskaniu potwierdzenia wolnego miejsca należy uiścić opłatę dostarczyć do biura Organizatora zgłoszenie udziału oraz dowód wpłaty. (patrz punkt 5. WARUNKI PŁATNOŚCI).
Po otrzymaniu dowodu wpłaty i karty zgłoszenia organizator wydaje KARTĘ WYSTAWCY, upoważniającą do objęcia stanowiska.

Zgłoszenia przyjmowane będą do czasu sprzedania wszystkich stoisk handlowych.

Na ulicy Długiej organizator nie prowadzi rezerwacji stoisk. Rozłożenie stanowiska handlowego w tych miejscach w dn. 24-25 września br. równoznaczne jest natomiast z uczestnictwem w imprezie i wymaga uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z cennikiem. Opłatę można uiścić w biurze organizatora w dn. 24 - 25.09.2011 r. lub pobierana będzie przez inkasenta w trakcie trwania jarmarku.

Zajęcie powierzchni handlowej musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, nie zostawianiem dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ BIURA ORGANIZATORA:
Do dnia 22.09.2011 w godz. 9.00 - 18.00 (dnia 23.09.2011 do godz. 14.00)
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
58-500 Jelenia Góra; ul. Bankowa 27
Tel. + 48 75 76 76 925
Tel./Fax: + 48 75 76 76 935
it@jeleniagora.pl

W dniach 23 - 25.09.2011
Biuro organizatora - mieszczące się w Biurze Wystaw Artystycznych, 58-500 Jelenia Góra; Plac Ratuszowy 1/Długa 1,

dnia 23.09.2011 16.oo - 21.oo
dnia 24.09.2011 6.oo - 21.oo
dnia 25.09.2011 6.oo - 18.oo

3.Odstąpienie od umowy
Wystawca ma prawo wycofać swoje zgłoszenie bez skutków finansowych do 3 dni przed rozpoczęciem Jarmarku. Wycofanie na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy skutkuje obciążeniem wystawcy opłatą manipulacyjną w wysokości 20% należności za wynajęcie stanowiska. Przy wycofaniu zgłoszenia po rozpoczęciu imprezy wpłata należności przepada.

4.Opłaty:
Organizator będzie pobierał następujące opłaty za wynajęcie stoisk:

a/ stoiska pod arkadami - w wysokości 15 zł/m2 za cały okres trwania jarmarku (24-25 września).

b/ pozostałe stoiska na płycie Placu Ratuszowego - w wysokości 10 zł/m2 za cały okres trwania jarmarku (24-25 września).
Przy wykupieniu powierzchni powyżej 100m2 stosujemy upust w wysokości 20%.

c/ stoiska na ulicy Długiej - w wysokości 5 zł/m2 za każdy dzień trwania jarmarku (24-25 września)

Ponadto będzie pobierana opłata targowa w wysokości zgodnej z Uchwałą Nr 485/LX//2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. (np. przy sprzedaży ze stołów, straganów, stoisk, opłata wynosi 12,40 zł jeśli zajęta powierzchnia nie przekracza 6 m2 za stoisko za każdy dzień handlowy. Powyżej 6 m² powierzchni opłata wynosi dodatkowo 1,70 zł/m²). Oplata targowa może ulec zmianie po uchwaleniu nowych stawek przez Radę Miejską Jeleniej Góry.

Powyższe kwoty są kosztami brutto.

5.Warunki płatności
1). Dla rezerwacji dokonanych w terminie czerwiec - sierpień 2011 - dowód wpłaty wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do biura organizatora w ciągu 10 dni od daty rezerwacji

2) Dla rezerwacji dokonanych w terminie 1 - 20 września 2011 - dowód wpłaty wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć w ciągu 3 dni od daty rezerwacji

3) Dla rezerwacji dokonanych po 20 września dowód wpłaty dokonanej przelewem wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do biura organizacyjnego do dnia 24.09.2011 do godz. 7.00. (lub w przypadku rezerwacji tylko na niedzielę: do 25.09.2011 do godz. 7.00).

Do dnia 23.09.2011 płatności regulować można wyłącznie przelewem na konto organizatora.
Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą jedynie w dniach 23 - 25.09.2011.

Przy rezerwacji dokonywanej po 22.09.2011 opłata gotówkowa musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem imprezy tj. najpóźniej do dn. 24.09.2011, do godz. 7.00.

W przypadku niedopełniania powyższych wymogów rezerwacje zostają anulowane.

Na życzenie wystawiamy rachunek uproszczony w wysokości 100% należności za powierzchnię wynajętego stanowiska. Organizator nie wystawia faktury VAT.

Opłata targowa pobierana będzie przez inkasenta w trakcie trwania jarmarku.

Opłaty za wynajęcie stanowiska na Placu Ratuszowym (po uzgodnieniu jego lokalizacji) należy wpłacać na konto organizatora:

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze

Bank Millennium S.A. Jelenia Góra
24 1160 2202 0000 0000 4884 5013
podając w tytule zapłaty imię i nazwisko oraz nr stoiska

6.Organizacja
Po dokonaniu stosownych opłat wystawca otrzyma KARTĘ WYSTAWCY upoważniającą do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania jarmarku. Karta ta upoważnia także do wjazdu na teren Jarmarku w wyznaczonych godzinach w celu przygotowania i zdemontowania stoiska).
Parkowanie samochodów przy stanowiskach handlowych jest zabronione z wyjątkiem specjalnych miejsc do tego wyznaczonych!! Możliwy będzie wjazd na teren Jarmarku w sobotę i w niedzielę godzinach 06.oo -09.oo i w godzinach 18.oo - 21.oo w celu przygotowania i zdemontowania stoisk. Organizator wskaże wystawcom parkingi, gdzie można odstawić samochody (nie rezerwujemy miejsc parkingowych).
Organizator odpowiada za ogólną ochronę terenów jarmarku i jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych dla zapewnienia ochrony. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji organizatora.

7.Ubezpieczenie i wyłączenie odpowiedzialności
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

8.Sprawy porządkowe
Podczas Jarmarku Staroci i Osobliwości wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy i zapisem w zgłoszeniu. W innym przypadku mogą utracić zarezerwowane stoisko.

Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas jarmarku i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.
Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy zostaną przez niego naprawione, lub pokryte koszty tej naprawy.

Organizator zapewni podczas trwania jarmarku nadzór służb porządkowych, jednak służby te nie mają za zadanie ochrony towarów wystawców.
Organizator ustawi i oznakuje toalety przenośne na wystawców na terenie imprezy.
Organizator zadba o rozreklamowanie imprezy.

9.Ochrona danych
Wystawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z zawartą umową organizator gromadzi dane o wystawcy, konieczne do przetworzenia w celu wykonania umowy z wystawcą.

10.Spory
Obowiązuje prawo polskie: prawem właściwym dla umowy pomiędzy stronami oraz spraw w niej nieuregulowanych jest Kodeks Cywilny.
Spory mogące wyniknąć w związku z zawartą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Brak komentarzy. Skomentuj pierwszy!

E-mail
Tytuł (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane